Networking w biznesie

Regulamin sklepu internetowego

Aby dowiedzieć się jakie dane Klientów przetwarzamy, w jakich celach oraz jakie w związku z tym przysługują im prawa, prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności.

ZAŁĄCZNIK 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: NETWORKING W BIZNESIE Maciej Świerczyński, Piękna, nr 25, lok. 3, 85-303 Bydgoszcz, adres e-mail: [email protected]

– Nr zamówienia (nieobowiązkowe)

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić